Aluksi

Työn ja työelämän muutoksen taustalla vaikuttavat ekologisen jälleenrakennuksen, digitalisaation ja väestön ikääntymisen kaltaiset globaalit megatrendit, jotka muuttavat maailmaa ja samalla myös työtä ja työelämää. Ekologinen jälleenrakennus eli irtaantuminen fossiilisista polttoaineista ja luonnonvarojen ylikulutuksesta synnyttää paljon uutta työtä, mutta vastaavasti on työtä, josta on luovuttava ilmasto- ja ympäristöhaittojen takia.

Tekoäly, robotit ja automatisaatio eivät tee ihmistyöstä tarpeetonta, mutta ne muuttavat työn tekemisen tapoja sekä ihmisen ja koneen välistä työnjakoa. Saamaan aikaan vanheneva väestö ja hupeneva työikäinen väestö muuttavat työtä ja työelämää monin eri tavoin. 

Tulevaisuuskoulun oppimateriaalien avulla työn murrosta voi tarkastella työelämän murroksen myyttien avulla, ja tutkimalla tulevaisuuden ammatteja luovin keinoin. Tavoitteena on avartaa opiskelijoiden ajattelua ja tehdä tilaa vaihtoehtoisten työn tulevaisuuksien kuvittelulle. Tulevaisuuden työ ei tule, se tehdään! 

Työelämän murroksen myytit

Videon kesto: 08:34

Keskustelu työn murroksesta on käynyt viime vuosina vilkkaana – jopa ylikierroksilla. Videolla työelämän tutkija Pasi Pyöriä Tampereen yliopistosta käy läpi julkisesta keskustelusta tuttuja työn ja työelämän murrosta koskevia myyttejä. Ovatko myytit totta vai tarua? 

Videon johdattelee opiskelijat tutkimaan työelämää ja sen ilmiöitä eri näkökulmista. Pasin puheenvuoro toimii alustuksena työelämän ja yhteiskunnan kehitystä käsittelevillä oppitunneilla ja luo pohjan työelämän tulevaisuuksien kuvittelulle.  

Käsiteltävät myytit ovat 1) työelämä pirstoutuu 2) kilpailu työelämästä kiristyy 3) tekoäly vie työt. 

Harjoituksia oppitunneille

Tulevaisuuden ammatit

Osallistujamäärä: 4+ 

Kesto: 45 min 

Tämän toiminnallisen harjoituksen avulla oppilaat voivat tutkia työelämän tulevaisuutta ja siihen liittyviä oletuksia. Harjoitusta varten on hyvä varata paperia ja kyniä.

Tulevaisuusmyytit murskaksi

Harjoituksen avulla opiskelijat voivat keskustella tulevaisuutta koskevista väittämistä ja myyteistä, ja muodostaa niihin liittyviä mielipiteitä.

Tulevaisuuskoulun webinaarit

Työelämän murrosta käsiteltiin Tulevaisuuskoulun järjestämässä Työn tulevaisuudet opinto-ohjaajille vuonna 2022. Koulutusohjelman tallenteet löytyvät Lasten ja nuorten säätiön YouTube-kanavalta.